مقالات آموزشی

دانلود کتاب شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی (چندتوصیه بهداشتی)


دانلود کتاب شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی (استخوانها و مفاصل، حوادث و توصیه ها)


دانلود کتاب شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی (تغذیه و تمرینات بدنی)


دانلود کتاب شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی (زندگی فعال)

مجری طرح: شرکت آموزشی زراوند دیاکو کارمانیا | میزبانی توسط توسعه شرکت فناروی لاچین ایران